حفظ حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی خیرانت به حسب فعالیت خود به جمع آوری اطلاعات کاربران اقدام می نماید و در عین حال خود را متعهد به حفظ حریم خصوصی کاربران می داند. به همین دلیل از افشای اطلاعات خصوصی کاربران امتناع ورزیده و آن را در اختیار دیگران قرار نمی دهد. در عین حال در صورت درخواست مراجع قضایی ممکن است این کار صورت گیرد. خیرانت به حفظ امنیت اطلاعات کاربران اهمیت می دهد؛ اما تضمینی در خصوص نفوذهای غیرقانونی نمی تواند بدهد.