اصطلاحات

پروژه (پروژه خیر): منظور از پروژه یا کمپین، مواردی از نیاز است که به جهت تامین مالی بر روی وبسایت قرار می گیرد.

اشخاص مرجع: اشخاص مرجع یا بانی پروژه، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که پروژه ها را به جهت تامین مالی به خیرانت معرفی می کنند. وجوه جمع آوری شده و یا کالا یا خدمات تهیه شده از طریق بانی پروژه یا همان شخص مرجع به محل نیاز رسانده می شود.

اهدا کننده/ حامی پروژه: حامی پروژه کسی است که برای تامین مالی یک پروژه، مبلغی را از طریق شیوه های پرداخت مشخص شده در خیرانت، اهدا می نماید.

سیاست همه یا هیچ: سیاست همه یا هیچ برای یک پروژه بدین معناست که در صورت موفق نشدن پروژه، مبالغ گردآوری شده به حامیان بازگردانده می شود. پروژه هایی که از سیاست همه یا هیچ پیروی می کنند، با عبارت «همه یا هیچ» مشخص شده اند. بنابراین پروژه هایی که در مورد آن ها توضیحی نوشته نشده است، از این سیاست پیروی نمی کنند.